Uputstvo za prijavu državnog ispita

September 26, 2015

Prijave za polaganje stručnog ispita vrše se do kraja meseca, za polaganje u sledećem mesecu. Dokumentacija se dostavlјa ili poštom (preporučeno) na Pisarnicu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije ako je stranka iz unutrašnjosti ili se donosi lično na šalter br. 1 u prizemlјu, ulica Nemanjina br. 24-26 (glavni ulaz). Telefon referenta za polaganje ispita pri Ministarstu zdravlja: 064/8811-353
Ispiti se organizuju cele godine izuzev avgusta meseca.

Od junskog roka 2015. kandidati će moći da se informišu o datumu i vremenu polaganja stručnog  ispita na sajtu Ministarstva zdravlјa oko 15. u mesecu kada će biti istaknuti spiskovi kandidata.
Neophodna dokumentacija:

  1. Molba pisana rukom – čitko ili kucana. Na molbi je dovolјno da u jednoj rečenici napišete mesec kada želite da polažete stručni ispit, vašu adresu i broj mobilnog telefona.
  2. Overena fotokopija diplome ili uverenje o završenom fakultetu.
  3. Original popunjena stažerska  knjižica  sa  datumima,  pečatom  i  potpisom odgovornog lica tj. direktora i mentora. Stažerske knjižice se kupuju na  institutu za izdavačku delatnost u Ulici Hajduk Velјkov venac br. 4, 3. sprat u Beogradu ili u knjižarama širom Srbije.
  4. Uplata na ž.r. Ministarstva   zdravlјa  8.990.00 din  za troškove polaganja stručnog ispita ž.r. 840-742325843-09 poziv na broj 97 (prva kućica) pa 50-016, svrha: uplata za polaganje stručnog ispita, primalac: Ministarstvo zdravlјa.
  5. Uplata za administrativnu taksu 200,00 din, primalac: budžet Republike  broj 840-742-221-843-57 poziv na broj  97 50-016
  6. Fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih ukoliko je ime kandidata sa drugim prezimenom od onoga u diplomi.

 

Potrebna literatura:

  • ,,Osnovna znanja o ustavnom uređenju, radnim odnosima, propisima o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju i penzijskom i invalidskom osiguranju” – Katerina Karalazić
  • ,,Priručnik za polaganje stručnog ispita za fizioterapeute srednje i više stručne spreme” – Prof. dr Olga Popović-Mladenović, Prim. dr Predrag Delibašić

 

NAPOMENA: Članovi UDFS se za predviđenu literaturu mogu obratiti sekretarki na mail Udruženja  serbian.physio.association@gmail.com

Posted in vesti, za studente