Delokrug rada

(Tekst delokruga objavljen od strane Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije u okviru Nacionalnog delokruga rada fizioterapeuta Srbije u Beogradu, februar 2010. godine, ISBN 978-86-88067-02-7;  COBISS.SR-ID 173529100)

 

I.     DELOKRUG RADA DIPLOMIRANOG FIZIOTERAPEUTA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 

Uslovi za samostalno obavljanje profesije:

 

 • – Četvorogodišnje studije sa mogućnošću postdiplomskih studija magisterijuma, doktorata
 • – Položen stručni ispit
 • – Posedovanje licence od strane nadležne komore

 

1.   Oblasti pregleda/procene/evaluacije (istorija, sistematski pregled, testovi i merenja) i intervencije koje mogu biti korišćene, ali nisu ograničene na:

 

 • * Pregled/procena/evaluacija
  • – Istorija može da sadrži sledeće podatke:
   • – Opšte demografske podatke (starost, pol, rasa/etnička pripadnost, maternji jezik i stepen obrazovanja
   • – Rast i razvoj (razvojna istorija, dominantna ruka)
   • – Trenutna stanja/glavne tegobe (tegobe koje dovode do traženja usluga fizioterapeuta, mehanizmi povređivanja ili bolesti, pojava i obrazac simptoma, očekivanja i ciljevi terapeutskog tretmana, emotivni odgovor na trenutno kliničko stanje, prethodno javljanje glavnih simptoma, prethodne terapeutske intervencije)
   • – Funkcionalni status i nivo aktivnosti (trenutni i prethodni funkcionalni status u kućnom lečenju uključujući aktivnosti dnevnog života i instrumentalne aktivnosti dnevnog života)
  •  – Sistematski pregled može da sadrži kratku procenu sledećih sistema:
   • – Kardiovaskularni/respiratorni sistem (krvni pritisak, puls, broj udisaja, procena edema)
   • – Mišićno-koštani sistem (obim pokreta, snaga, simetrija, visina, težina)
   • – Neuro-mišićni sistem (koordinacija pokreta, balans, kretanje, transferi i njihova promena)
   • – Sistem kože (prisustvo bilo kakve ožiljne promene, boja kože, integritet kože)
  •  Sistematski pregled može da sadrži procenu komunikacije, ponašanja/emocionalni status, kognitivne funkcije, jezika i načina učenja
  • Testovi merenja mogu da sadrže
   • – Procenu aerobnog kapaciteta/izdržljivosti koja može da sadrži procenu:
    • – Aerobnog kapaciteta u toku funkcionalnih aktivnosti i standardizovanih testova
    • – Kardiovaskularne znake i simptome u toku vežbanja ili aktivnosti
    • – Respiratorne znake i simptome u toku vežbanja ili aktivnosti
   •  – Antropometrijske mere koje mogu da sadrže procenu:
    • – Telesnog stava
    • – Dimezije tela
    • – Edema
   •  – Stanje svesti, pažnju, saznajne funkcije koje mogu sadržati procenu:
    • – Stanja svesti
    • – Pažnje
    • – Kognitivnih funkcija
    • – Komunikacije
    • – Svesnosti
    • – Orijentacije
    • – Sećanja
   •  – Pomoćna i upotrebljiva pomagala koja mogu da sadrže procenu:
    • – Pomagala i opreme
    • – Komponenti
    • – Funkcionalnih ograničenja
    • – Nesposobnosti
    • – Sigurnosti
   •  – Cirkulaciju (arterijsku, vensku i limfnu) koja može da sadrži procenu:
    • – Znaka
    • – Simptoma
    • – Fiziološkog odgovora na položaje
   •  – Očuvanost kranijalnih i perifernih nerava koji može da uključi procenu:
    • – Motorne i senzitivne distribucije nerava
    • – Odgovor na provokaciju nerava
    • – Odgovor na stimulans
    • – Elektrofiziološko testiranje
   •  – Barijere okruženja, kuće i posla (posao/škola/igra) koji mogu da sadrže procenu:
    • – Trenutnih i potencijalnih barijera
    • – Fizičkog prostora i okruženja
   •  – Ergonomije i biomehanike tela koje mogu da obuhvate procenu:
    • – Desnostranosti i koordinacije u toku rada
    • – Funkcionalnog kapaciteta u toku rada
    • – Sigurnosti u toku rada
    • – Posebnih uslova rada
    • – Sredstava, uređaja i opreme za rad
    • – Mehanike tela u toku samozbrinjavanja, ponašanja u kućnim uslovima, na poslu, na odmoru (sa ili bez pomoćnih, adaptivnih, ortotskih, protetskih, zaštitnih uređaja i opreme)
   • – Držanje, kretanje i ravnoteža koji mogu da obuhvate procenu:
    • – Statičke i dinamičke ravnoteže
    • – Ravnoteže u trenutku funkcionalnih aktivnosti
    • – Držanje i kretanje u toku funkcionalnih aktivnosti sa ili bez pomoćnih sredstava
    • – Sigurnosti u toku držanja, kretanja i balansa
   • – Očuvanost kože koja može da uključi procenu:
    • – Aktivnosti, pozicija, posture, uređaja i opreme koja može da izazove ili olakša traume kože
    • – Opekotine
    • – Znake infekcije
    • – Rane ili ožiljne karakteristike
   •  – Očuvanost zglobova i pokretljivosti koji mogu da obuhvate procenu:
    • – Očuvanosti i pokretljivosti zglobova
    • – Pokretljivosti zglobova pri kretanju
   •  – Motoričke funkcije (motoričku kontrolu i motoričko učenje) koje mogu da obuhvate procenu:
    • – Desnostranosti, koordinacije i spretnosti
    • – Funkcije šake
    • – Kontrolu i šemu pokreta
    • – Voljne posture
   •  – Mišićni rad koji može da obuhvati procenu:
    • – Mišićne snage, sile i izdržljivosti
    • – Mišićne tenzije
   •  – Neuromotornog razvoja i očuvanosti senzibiliteta koji mogu da obuhvate procenu:
    • – Korišćenja motornih veština
    • – Oralnih motornih funkcija
    • – Fonacije i govora
    • – Senzomotornih integracija, uključujući posturalne, reakcije ekvilibrijuma i aktivnosti dominantne strane tela
   •  – Ortotska, zaštitna i pomoćna sredstva koja mogu da obuhvate procenu:
    • – Komponenti, mogućih deformiteta i fizičke spremnosti
    • – Upotrebe u toku fukcionalnih i sportsko-specifičnih aktivnosti
    • – Poboljšanje funkcionalnih ograničenja i nesposobnosti
    • – Sigurnosti u toku upotrebe
   •  – Bola koji može da obuhvati procenu:
    • – Tipa, lokalizacije i jačine (iritabilnost, prekidajući/konstantan, kvalitet, šemu, trajanje, vreme, uzrok)
    • – Žarenja
    • – Nocicepcije
   •  – Posture koja može da sadrži:
    • – Statičke i dinamičke posturalne stavove i pozicije
   •  – Protetički zahtevi koji mogu da obuhvate procenu:
    • – Komponenti, stava, fizičke spremnosti isposobnosti zbrinjavanja proteze
    • – Korišćenja u toku funkcionalnih i sportsko-specifičnih aktivnosti
    • – Pomoći kod pogoršanja, funkcionalnih ograničenja i nesposobnosti
    • – Preostalog dela ekstremiteta ili susednog segmenta
    • – Sigurnosti tokom korišćenja
   •  – Obima pokreta koji može da obuhvati procenu:
    • – Funkcionalnog obima pokreta
    • – Aktivnih i pasivnih pokreta zgloba
    • – Dužine mišića
    • – Fleksibilnosti mekih tkiva
   •  – Očuvanost refleksa koji može da sadrži procenu:
    • – Dubokih i površinskih refleksa
    • – Posturalnih refleksa i reakcija
    • – Primitivnih refleksa i reakcija
    • – Otpora pasivnom istezanju
   •  – Samozbrinjavanje i kućnu negu koje mogu da obuhvate procenu:
    • – Aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalnih aktivnosti svakodnevnog života radi samozbrinjavanja i kućne nege
    • – Mogućnosti pristupa kućnom okruženju
    • – Sigurnosti u toku samozbrinjavanja i kućne nege
   •  – Očuvanost čula koja može da obuhvati procenu:
    • – Kombinovanih/koritkalnih senzacija
    • – Dubokih senzacija
   •  – Ventilacije i disanje/razmena gasova koja može da sadrži procenu:
    • – Plućnih znakova respiracije/razmene gasova
    • – Plućnih znakova ventilacije
    • – Plućnih simptoma
   •  – Posla (posao, škola, igra), zajednice i povratka u normalne tokove savremenog života koji podrazumeva procenu:
    • – Mogućnosti za preduzimanje ili nastavak aktivnosti tokom posla, u zajednici ili u toku slobodnog vremena
    • – Mogućnosti pristupa poslu
    • – Okoline u zajednici ili tokom slobodnog vremena
    • – Sigurnosti u aktivnostima na poslu, u zajednici i slobodnom vremenu, kao i okruženju

 

 •   * Intervencije/tretmani
  • – Koordinacija, komunikacija i dokumentacija mogu da obuhvate:
   • – Upućivanje na potrebne funkcije
   • – Obezbeđivanje i ispunjavanje planova
   • – Menadžment slučajeva
   • – Saradnju i koordinaciju sa agencijama
   • – Komunikaciju tokom sastanaka
   • – Ekonomičnu upotrebu sredstava
   • – Bazu podataka, analize i izveštaje
   • – Dokumentaciju
   • – Interdisciplinarni timski rad
   • – Upućivanje drugim zdravstvenim stručnjacima
  •  – Odnosi sa pacijentima/klijentima mogu da obuhvate:
   • – Instrukcije, edukaciju i treniranje pacijenta/klijenta i njegovih staratelja
  •  – Terapeutske vežbe mogu da obuhvate:
   • – Uvežbavanje ili retreniranje aerobnog kapaciteta/izdržljivosti:
    • – Programima u vodi
    • – Uvežbavanjem hodanja i kretanja
    • – Povećavanjem opterećenja tokom vremena
    • – Uvežbavanjem efikasnosti pokreta i čuvanjem energije
    • – Programima hodanja i propulzije u kolicima
   •  – Uvežbavanje ravnoteže, koordinacije i spretnosti
    • – Uvežbavanjem razvojnih aktivnosti
    • – Uvežbavanjem motoričkih funkcija (motorička kontrola i motoričko učenje) ili retreniranjem određenih funkcija
    • – Neuromišićnom edukacijom i re-edukacijom
    • – Uvežbavanjem percepcije
    • – Uvežbavanjem svesti o posturi
    • – Senzornim uvežbavanjem i retreniranjem
    • – Standardizovanim, programskim, komplementarnim pristupima vežbanju
    • – Specifičnim uvežbavanjem izvođenja željenih aktivnosti
    • – Vestibularnim uvežbavanjem
   •  – Stabilizaciju posture i mehanike tela
    • – Uvežbavanjem mehanike tela
    • – Uvežbavanjem kontrole posture
    • – Aktivnostima posturalne stabilizacije
    • – Uvežbavanjem svesnosti posture
   •  – Vežbe fleksibilnosti
    • – Istezanjem mišića
    • – Povećanjem obima pokreta
    • – Istezanjem
   •  – Uvežbavanjem hodanja i lokomocije
    • – Uvežbavanjem razvojnih aktivnosti
    • – Uvežbavanjem hodanja
    • – Uvežbavanjem na spravama
    • – Uvežbavanjem percepcije
    • – Standardizovanim, programskim, komplementarnim pristupima vežbanju
    • – Vežbanjem u kolicima
   •  – Uvežbavanjem neuromotornog razvoja
    • – Uvežbavanjem razvojnih aktivnosti
    • – Motoričkim uvežbavanjem
    • – Uvežbavanjem obrazaca pokreta
    • – Neuromišićnom edukacijom ili re-edukacijom
   •   – Relaksacija
    • – Disanjem
    • – Pokretima
    • – Tehnikama opuštanja
    • – Standardizovanim, programskim, komplementarnim pristupima vežbanju
   •  – Uvežbavanje snage, sile i izdržljivosti muskulature glave, vrata, ekstremiteta, poda karlice, struka i respiratorne muskulature
    • – Aktivno potpomognutim, aktivnim i vežbama sa opterećenjem (uključujući koncentrične, dinamičke/izotonične, ekscentrične, izokinetičke, izometričke i pliometričke vežbe)
    • – Programima u vodi
    • – Standardizovanim, programskim, komplementarnim pristupima vežbanju
    • – Specifičnim uvežbavanjem izvođenja željenih aktivnosti
  •  – Tehnike manuelne terapije mogu da obuhvate:
   • – Akupresuru
   • – Manuelnu limfnu drenažu
   • – Manuelnu trakciju
   • – Masažu
    • – Masažu vezivnog tkiva
    • – Terapeutsku masažu
   • – Mobilizaciju/manipulaciju
    • – Mekih tkiva (snažnu ili ne)
    • – Kičmenih i perifernih zglobova (snažnu ili ne)
   • – Pasivni obim pokreta
  •  – Obuka i primena odgovarajućih pomagala i opreme može da obuhvati:
   • – Adaptivna pomagala
    • – Kontrole okoline
    • – Bolničkih kreveta
    • – Podignutih toaletnih dasaka za seenje
    • – Sistema za sedenje
   • – Pomoćna sredstva
    • – Štapove
    • – Štake
    • – Dugačke štapove za pretraživanje
    • – Perkusore i vibratore
    • – Sprave za povećanje snage
    • – Statičke i dinamičke udlage
    • – Šetalice
    • – Kolica
   • – Ortotska pomagala
    • – Šine
    • – Gips
    • – Uloške za stopala
    • – Udlage
   • – Proteze (za gornje i donje ekstremitete)
   • – Zaštitna pomagala
    • – Šine
    • – Jastuke
    • – Kacige
    • – Zaštitni tejping
   • – Pomagala za podršku
    • – Korsete
    • – Elastične zavoje
    • – Mehaničke ventilatore
    • – Kragne
    • – Serijski gips
    • – Kaiševe
    • – Suplementarni kiseonik
    • – Tejping kao podršku
  •  – Tehnike pročišćavanja disajnih puteva mogu da obuhvate:
   • – Strategije disanja
    • – Tehnike aktivnog ciklusa disanja i pojačanog ekspirijuma
    • – Tehnike potpomognuto kašljanja/iskašljavanja
    • – Autogenu drenažu
    • – Brzinu disanja
    • – Tehnike za maksimalizaciju ventilacije (maksimalno zadržavanje vazduha, disanje posle penjanja uz stepenice, manuelna hiperventilacija)
   • – Manuelne/mehaničke tehnike
    • – Pomoćne sprave
    • – Perkusiju grudi, vibracije i drmanje
    • – Manipulaciju zidom grudnog koša
    • – Usisavanje
    • – Pomoć pri ventilaciji
   • – Pozicioniranje
    • – Pozicioniranje radi promene disanja
    • – Pozicioniranje radi maksimalizacije ventilacije i perfuzije
    • – Plućna posturalna drenaža
  •  – Tehnike za oporavak i zaštitu kože mogu da obuhvate:
   • – Debridman – neselektivan
    • – Enzimatski debridman
    • – Mokre zavoje
    • – Mokre do suve zavoje
    • – Mokre do vlažne zavoje
   • – Debridman – selektivni
    • – Debridman ostalim sredstvima (autoliza)
    • – Enzimatski debridman
    • – Oštar debridman
   • – Zavoje
    • – Hidrogelove
    • – Uz asistenciju vakuumom
    • – Za prekrivanje rana
   • – Terapiju kiseonikom
    • – Suplementarnu
    • – Ciljnu
   • – Ciljna sredstva
    • – Sredstva za čišćenje
    • – Kreme
    • – Vlažne kreme
    • – Masti
    • – Flastere
  •  – Elektroterapeutske procedure mogu da obuhvate:
   • – Biofidbek
   • – Elektroterapijsko snabdevanje lekovima – jonoforezu
   • – Elektrostimulaciju
    • – Elektromišićnu stimulaciju (EMS)
    • – Elektrostimulaciju za reparaciju tkiva (ESTR)
    • – Funkcionalnu elektrostimulaciju (FES)
    • – Visoko naponsku pulsnu struju (HVPS)
    • – Neuromišićnu elektrostimulaciju (NMES)
    • – Transkutanu elektronervnu stimulaciju (TENS)

 

  •  * Fizička sredstva i mehaničke procedure mogu da obuhvate:
   • – Fizičke agense
    • – Ne-termni agensi
     • – Pulsno elektromagnetno polje
    •   – Krioterapija
     • – Hladna pakovanja
     • – Masaža ledom, trljanje ledom
     • – Sprejevi koji hlade
    • – Hidroterapija
     • – Toplo-hladne kupke
     • – Bazeni
     • – Pulsno kupanje
     • – Whirlpool kade
    • – Fototerapija
     • – Infracrveni zraci
     • – Laser
     • – Ultraljubičasti zraci
    • – Sonoterapija
     • – Fonoforeza
     • – Ultrazvuk
    • – Termoterapija
     • – Suvo zagrevanje
     • – Topla pakovanja
     • – Parafinske kupke
    • – Mehaničke procedure
     • – Akupunkture, suvo ubadanje
     • – Kompresivna terapija (kompresivna bandaža, kompresivni odevni predmeti, tejping, gips sa potpunim kontaktom, vazopneumatske kompresivne sprave)
     • – Sprave za mehaničko kretanje (kontinuirano pasivno kretanje – CPM)
     • – Trakcione sprave (naizmenične, pozicione, sa podrškom)

 

 

II.     DELOKRUG RADA DIPLOMIRANOG FIZIOTERAPEUTA U SEKUNDARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 

Uslovi za samostalno obavljanje profesije:

 

 • – Četvorogodišnje studije sa mogućnošću postdiplomskih studija magisterijuma, doktorata
 • – Položen stručni ispit
 • – Posedovanje licence od strane nadležne komore

 

Delokrug rada diplomiranog fizioterapeuta u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti identičan je delokrugu rada diplomiranih fizioterapeuta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (od tačke 1. do tačke 1.2.9)

 

 

III.     DELOKRUG RADA DIPLOMIRANOG FIZIOTERAPEUTA U TERCIJARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 

Uslovi za samostalno obavljanje profesije:

 

 • – Četvorogodišnje studije sa mogućnošću postdiplomskih studija magisterijuma, doktorata
 • – Položen stručni ispit
 • – Posedovanje licence od strane nadležne komore

 

Delokrug rada diplomiranog fizioterapeuta u tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti identičan je delokrugu rada diplomiranih fizioterapeuta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (od tačke 1. do tačke 1.2.9)