Radna verzija kataloga zanimanja u zdravstvu Republike Srbije

September 30, 2015

Ministarstvo državne uprave i samouprave je počelo sa objavljivanjem radnih verzija kataloga zanimanjau javnom sektoru koji su izrađeni od strane resornih ministarstava.

Na objavljen poziv Ministarstva da se dostave komentari i sugestije na predložene kataloge, UDFS je dostavio u pisanoj elektronskoj formi predloge za opise radnih mesta diplomiranog i master fizioterapeuta. Na predložene korekcije je stigao i odgovor nadležnog Ministarstva. komentar

Posted in vesti