VAŽNO OBAVEŠTENJE: Licence za diplomirane i strukovne fizioterapeute

December 15, 2015

Dana 10.decembra 2015. Ministar zdravlja Republike Srbije, dr Zlatibor Lončar je na osnovu poverenih mu ovlašćenja doneo izmene Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika koje su objavljene u Službenom glasniku RS broj 102/2015 od 11.decembra 2015.

Predviđenim izmenama postojećeg Pravilnika navažnije izmene su sadržane u sledećem:

Član 5.

Uz zahtev iz člana 3. ovog pravilnika zdravstveni radnik dostavlja sledeću dokumentaciju:

  1.  rešenje o upisu u imenik nadležne komore;
  2.  overenu fotokopiju uverenja ili diplome iz naučne oblasti medicinske nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na studijama prvog stepena (osnovne strukovne i osnovne akademske studije u trajanju od najmanje tri godine), više škole i škole za srednji i stručni kadar;
  3.  overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;       3a)  nostrifikovanu diplomu visoke, više ili srednje stručne spreme zdravstvene struke stečene u inostranstvu.
  4. (brisana)

Zdravstveni radnik koji je stekao nastavno-naučno zvanje, odnosno naziv primarijus, dostavlja overene fotokopije uverenja o stečenom zvanju, odnosno nazivu.

Zdravstveni radnik koji je kao dokaz podneo overenu fotokopiju uverenja umesto overenu fotokopiju diplome tamo gde se to kao dokaz traži, dužan je da nakon izdavanja diplome kao dokaz podnese overenu fotokopiju diplome.

Dokaz da pravnosnažnom sudskom odlukom zdravstveni radnik nije osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje zdravstvene delatnosti, odnosno da pravnosnažnom sudskom odlukom nije osuđen na kaznu zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv zdravlja ljudi, nadležna komora pribavlja od nadležnog organa po službenoj dužnosti.

Član 13.

Nezaposleni zdravstveni radnik nije u obavezi da sakuplja bodove za kontinuiranu edukaciju.

Zdravstvenom radniku kome je u skladu sa propisima koji uređuju oblast rada utvrđeno mirovanje radnog odnosa, porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili privremena sprečenost za rad u periodu:

  1.  do dva meseca u toku licencne godine, u postupku obnove licence dužan je da ispuni uslove iz člana 8. ovog pravilnika;
  2. do šest meseci u toku licencne godine, period važenja licence ostaje nepromenjen, a u postupku obnavljanja licence potrebno je da u toj licencnoj godini stekne najmanje deset bodova u postupku kontinuirane edukacije;
  3.  dužem od šest meseci u toku licencne godine, odnosno jedne ili više licencnih godina period važenja licence ostaje nepromenjen, a u postupku obnavljanja licence smatra se da je u toj licencnoj godini, odnosno tim licencnim godinama stekao dovoljan broj bodova za obnavljanje licence, nezavisno od stvarno stečenih bodova u navedenom periodu.

Zdravstveni radnik podnosi dokaz komori o nastupanju uslova iz st. 1. i 2. ovog člana.

Predviđenim izmenama otvara se mogućnost da diplomirani i strukovni fizioterapeuti ostvare pravo na rad u Republici Srbiji sticanjem licence za odgovarajući obrazovni profil čime se ispunjava najvažniji kriterijum pri zapošljavanju u sistemu zdravstva Srbije.

Prethodnu verziju Pravilnika moguće je pogledati OVDE.

Najnoviju verziju Pravilnika sa svim načinjenim izmenama moguće je pogledati OVDE.

Posted in vesti, za studente