IZVEŠTAJ SA SASTANKA UDFS SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA ZDRAVLJA, VLADE SRBIJE I MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

March 24, 2016

Povodom dopisa koje je Udruženje uputilo ministarki Kori Udovički, ministru dr Zlatiboru Lončaru i predsedniku Vlade Srbije Aleksandru Vučiću, na osnovu upućenog poziva, predstavici UDFS su 23.03.2016. godine, sa početkom u 10h, prisustvovali sastanku u prostorijama Ministarstva zdravlja. Sastanku su pristustvovali predstavnici pomenutih Ministarstava, i to: Mirjana Ćirić, načelnik Sektora za organizaciju zdravstvene službe; Nebojša Jović, viši savetnik iz Ministarstva zdravlja; Darinka Radojević, Savetnik potpredsednika Vlade iz Kabineta potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički i Vladimir Mihajlović, savetnik iz Kabineta potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički.

Predstavnici UDFS su počeli sastanak izlaganjem postojećih problema fizioterapeuta, nakom čega je usledilo bliže objašnjavanje i argumentovanje pomenutih činjenica, kao i upućivanje konkretnih zahteva u cilju rešavanja postojećih problema.
Zahtevano je sledeće:

• Promena postojećeg zvanja „diplomiranog terapeuta rehabilitacije“ u „diplomirani fizioterapeut“ izmenom postojećeg Pravilnika o akademskim i stručnim zvanjima;
• Utvrđivanje mesta svih postojećih profila fizioterapeuta na spisku regulisanih profesija u RS;
• Usvajanje Zakona o fizioterapeutskoj delatnosti;
• Osnovanje Komore fizioterapeuta;
• Rešavanje pitanja Plana i programa obavljanja pripravičkog staža diplomiranih fizioterapeuta, kao i adekvatnosti ispitne komisije;
• Predviđanje svih profila visoko obrazovanih fizioterapeuta kao i njihov broj u Praviliku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene delatnosti;
• Usklađivanje šifri radnih mesta medicinskih radnika (konkretno fizioterapeuta) sa međunarodnim klasifikacijama;
• Uzimanje u obzir sugestije strukovnih organizacija (UDFS i sl.) i implementacija u Katalog radnih mesta visokoobrazovanog fizioterapeuta,
• U skladu sa korekcijom Kataloga radnih mesta i Šifrarnika, u narednom periodu dodeliti fizioterapeutima adekvatan platni razred, tj grupu shodno stepenu obrazovanja, kompetencijama i složenosti posla koji obavljaju.

Nakon iznošenja problema s kojima se fizioterapeuti susreću, argumenata i predloga rešenja, usledilo je izlaganje predstvanika Ministarstva, koji su nas, svako sa svog aspekta, uputili u zakonsku regulativu svih naših pomenutih zahteva. Jednoglasno su se složili da su postojeći problemi opravdani. Kao krajnji proizvod sastanka, zaključeno je da su naše sugestije uzete u obzir i da će se zajedničkim radom pomenutih Ministarstva nastojati razmotriti i naći najadekvatnije rešenje za sve navedene probleme, o kome ćemo mi kao inicijatori ovog sastanka, biti pismenim putem obavesteni.
Sastanak je završen u 12.10h.
Nakon završenog sastanka, upriličen je i sastanak u Komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, gde smo imali razgovor sa Radmilom Ugricom, direktorkom KMSZTS, u kojem je obaveštena o obavljenom sastanku sa predstavnicima Ministarstva, kao i obrađenim temama i budućim koracima.

Dušica Perović,
Predsednica UDFS

Posted in vesti, za studente