Dopis Vladi Republike Srbije povodom informacije o stručnom ispitu

July 24, 2017

Poštovane kolege,

imam potrebu, moralnu obavezu i dužnost kao predsednica Udruženja diplomiranih fizioterapeuta Srbije,  posebno zbog kolega koji nisu učestvovali i pratili rad Udruženja u prethodnom periodu, da vas podsetim a ujedno i upoznam sa trenutnim zakonodavnim položajem diplomiranih fizioterapeuta u R. Srbiji.

Kao što znate, od 2007 god. na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru a od 2009 god. i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu postoji AKREDITOVANI studijski program Osovnih akademskih studija medicinske rehabilitacije.

Kao logičan sled u ostvarivanju prava na nastavak studija  drugog stepena obrazovanja, od 2012 god. u Novom Pazaru a od 2017 god.  u Novom Sadu AKREDITOVANE su Master akademske studije medicinske rehabilitacije.

Nastojanje za ostvarivanje prava na nastavak obrazovanja u okviru trećeg ciklusa akademskih studija (diktorske studije) još uvek je aktuelno ali i vrlo izvesno.

Od srca se zahvaljujemo menadžmentu oba fakulteta na pomoći, saradnji i strpljenju u nastojanju da svoju struku uklopimo u evropske i svetske standarde što u našim okvirima ni malo nije lako.

Za sve ove godine, stručno zvanje u diplomi, na osnovu rešenja u akreditaciji a koje se odnosilo na plan i program namenjen fizioterapeutima, menjalo se od: diplomiranog fizioterapeuta na početku i u trajanju od svega par meseci, preko diplomiranog terapeuta do diplomiranog terapeuta rehabilitacije iz oblasti medicinske rehabilitacije. Konačno, nakon 4 godine insistiranja da nam u diploma stoji svetski prepoznatljiv naziv za našu struku “diplomirani fizioterapeut”, uz podršku i zalaganje i samog Medicinskog fakulteta, Nacionalni savet na predlog Konfederacije univerziteta Srbije donosi rešenje o upisu stručnog naziva “Diplomirani fizioterapeut” u Listu stručnih, akademskih i naučnih zvanja (Sl. gl. RS 100/2016). Aktivnosti Medicinskog fakulteta trenutno su usmerene na konsultacije sa prosvetnom inspekcijom i Komisijom za akreditaciju i proveru kvaliteta oko načina za zakonito  izadavanje diploma sa stručnim zvanjem Diplomirani fizioterapeut. Nedostaje još samo jedna stavka i to će vrlo brzo biti sprovedeno u delo, zakonski. Kolege koje su svoju diplomu sa starim nazivom podigli, moraće da je ponište ukoliko žele novu ali o svemu ćemo vas blagovremeno obavestiti.

Dakle, sva ova zvanja sinonimi su za jedno isto zanimanje koje je, u Svetskoj klasifikaciji zanimanja (International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) Final definitions of major groups, sub-major groups, minor groups and unit groups Version 1.5: Subject to formal editing and correction of errors) prepoznato kao  fizioterapeut  sa 240 ESPB a pod šifrom zanimanja 2264. To  je ono što je bitno za nas.

Za to vreme vodila se i borba za Izmenu i dopunu Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika. Rezultat je izmena pravilnika od 11.12.2015. objabljenog u Sl.gl. 102/2015. čime se zdravstvenim radnicima sa završenim OAS I OSS obezbeđuje pravo na izdavanje licence nakon položenog stručnog ispita.

U više navrata, UDFS je dostavljalo Komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije te Ministarstvu zdravlja predlog pripravničkog staža za diplomirane fizioterapeute te inicijativu za Izmenu i dopunu Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika iz 2014. god. Za to vreme, kolege su nakon diplomiranja kao i strukovni fizioterapeuti, prema dobijenim instrukcijama, obavljale pripravnički staž prema planu i programu za više fizioterapeute odštampanom na kraju pripravničke knjižice. Nakon uplate, značajno veće od one koju uplaćuju viši fizioterapeuti u Zavodima za zaštitu zdravlja, polagali su stručni ispit u Ministarstvu zdravlja i dobijali potvrdu na OBRASCU BR 3 u kome stoji da su položili stručni ispit kao zdravstveni radnici visoko obrazovani na OAS.

Izmena i dopuna Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika izvršena je u januaru 2016 god. i stupila na snagu 14. 01. 2016 (Sl. gl. RS 1/2016). U članu 8. i članu 10. stav 6. navode se zdravstveni radnici sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (Osnovnim akademskim studijama,…).

Izmenom i dopunom ovih pravilnika diplomirani fizioterapeut postaje regulisanja profesija sa pravom na rad kako u državnom tako i u privatnom sektoru ali i sa mogućnošću odlaska u druge zemlje jer uz sebe ima licencu i stručni ispit izdat u matičnoj zemlji.

Da ovo zvuči kao bajka omogućilo je nekorigovanje Zakona o zdravstvenoj zaštiti, tačnije Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene delatnosti, tačnije odeljka u pogledu kadrova (svima nama poznato kao svrstavanje u sistematizaciju radnih mesta u zdravstvu). UDFS već tri godine uporno šalje, na različite adrese u Ministarstvu zdravlja, Ministrastvu državne uprave i lokalne samouprave pa i kabinet premijera lično, dopise vezane za inicijativu korekcije pomenutog Pravilnika kao i sugestije na Katalog zanimanja i šifarnik ranih mesta u R. Srbiji. Kao odgovor na ovu inicijativu dobili smo dopis iz Ministarstva zdravlja da je izrada izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti pa time i podzakonskih akata i pomenutog Pravilnika u toku i da će se uskoro naći u Skupštinskoj proceduri. U slobodnoj proceni, ovo je shvaćeno kao pozitivan odgovor.

Međutim, događaji od pre 8 dana uznemirili su ne samo diplomirane fizioterapeute, studente OAS i njihove roditelje, već i udruženja i same obrazovne ustanove, njihove katedre i departmane. Naime, usmeno, bez ijednog pismeno dostavljenog obaveštenja kandidatima za polaganje stručnog ispita, saopšteno je da na osnovu “odluke” sa internog sastanka u Sektoru za organizaciju zdravstvene službe pri Ministarstvu zdravlja, nemaju pravo na polaganje kao i obavljanje pripravničkog staža. Jedino usmeno objašnjenje bilo je da to pravo imaju kandidati koji su decidno navedeni u Pravilniku.

Nakon niza intenzivnih kontakata sa šefovima katedri, menadžmentom fakulteta, pravnim službama, direktorkom Komore medicinskih sestara kojoj pripadamo, dogovora o daljim koracima koje je potrebno sprovesti, te uvida u navedene pravilnike stekla sam utisak da je pravo prekršeno po više osnova te sam u ime članova UDFS-a poslala dopis Ministru zdravlja, pomoćnici ministra – načelnici Sektora za organizaciju zdravstvene službe Mirjani Ćirić i predsednici Vlade.

Drage kolege, iako navedene informacije uznemiravaju, vraćaju nas na početak i anuliraju sav naš trud, verujem da nije onako kako izgleda i da postoje objašnjenja, uzroci i neposredni povodi. Molim vas da se suzdržite nekorektnih komentara, nepromišljenih poteza te da postojeću situaciju pokušamo da rešimo na korektan način uz dijalog svih relevantnih strana. Nismo jedini i nismo sami.

Dozvolite da pokušam.  Vaša podrška mi je najvažnija ali ne kroz ishitreno reagovanje već kroz aktivno i ponosno promovisanje sebe, svoje struke te ustanove koja vas je obrazovala.

Hvala na ukazanom poverenju.

Dušica Perović

Predsednica UDFS-a

Da biste otvorili Dopis, kliknite na sledeći link:
DOPIS POSLAT VLADI SRBIJE I MINISTARSTVU ZDRAVLJA Влада Републике Србије Н