Struktura

ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Etički odbor, kao i Sekcije studenata fizioterapije.

 

Skupština Udruženja

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi redovni članovi, članovi sekcije studenata UDFS i članovi u penziji, a koji su prisustvovali osnivačkoj skupštini.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje i punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

 

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o ostvarenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni Statutom i sprovođenju odluka, zaključaka i stavova Skupštine.

Upravni odbor ima pet članova (alternativno tri člana), koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo izabrati na istu funkciju (najviše dva puta). Predsednik Udruženja je ujedno i predsednik Upravnog odbora.

Ostali članovi Upravnog odbora su: podpredsednik, sekretar, blagajnik i predsednik sekcije studenata Udruženja.

 

Etički odbor

Etički odbor svoj rad bazira na prihvaćenom etičkom kodeksu UDFS, a u skladu sa kodeksom WCPT. Etički odbor sačinjavaju tri člana koje bira Skupština Udruženja.

Etički odbor razmatra i donosi rešenja u slučajevima kada član Udruženja traži njegovu zaštitu ili se ogreši o ugled i čast poziva diplomiranog fizioterapeuta, ili bude krivično ili disciplinski kažnjen.

Članovi Etičkog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora ili Nadzornog odbora Udruženja. Mandat članova Etičkog odbora traje četiri godine.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova traje četiri godine i mogu biti ponovo izabrani (najviše dva puta). Članovi nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno i članovi Upravnog odbora ili Etičkog komiteta.

Nadzorni odbor je samostalan i nezavisan u svom radu

 

Sekcija studenata fizioterapije

Sekciju studenata u UDFS čine članovi / studenti Akademskih studija medicinske rehabilitacije (fizioterapije) u cilju boljeg organizovanja i ostvarivanja ciljeva Udruženja.

Odluku o osnivanju sekcije donosi Upravni odbor.

Radom Sekcije rukovodi Predsedništvo sekcije sastavljeno od četiri člana (legitimno izabrani predstavnici sve četiri godine studija). Na prvoj sednici predsedništva sekcije, članovi biraju svog predsednika koji je i redovni član Upravnog odbora Udruženja, podpredsednika i sekretara sekcije.